Search This Website

Monday, June 21, 2021ADHAR DISE 2021-22 KAMGIRI BABAT MAHTVAPURN LETTER


IMPORTANT LINKS

આધાર ડાયસમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી તેની માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

IMPORTANT LINKS

ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓપન કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

IMPORTANT LINKS

લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

IMPORTANT LINKS

ગુજરાતીમાં વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

If you accidentally make a mistake then it is definitely excusable, but it is definitely punishable to lie to hide it and make another mistake. Forgetting is not a problem, you do not get to learn anything without forgetting. It is a matter of concern to make a mistake many times.

It is even more dangerous to hide the mistake. A lie is like a cover in which the faults are covered at that time, but they are not destroyed. Those small mistakes become the cause of big mistakes when the time comes.

If there is a mistake, learn to accept it. Your acceptance will make you eligible for forgiveness in the eyes of others.

To forget is "nature",
To accept is "culture",
Taking improvement is "progress".

Caution
There is a new fraud going on these days.
You will get a call from a sister that Rs. 100 has been transferred to your account by mistake. If you check, the money must have come. He will then say send me the OTP that came to refund.
Don't fall victim to this trap. Ask for the bank account number and branch code of the person sending the OTP. The phone will not ring again.
If you give OTP, you will be trapped. The girl will cry, beg. Poor thing, everything will say.
Also, do not give OTP.
Another way is to call "My job application form has mistyped your number. This error occurred because the number was matching. Please tell me that my company may have sent you an OTP to change the number."
(This phone is so begging that it gets trapped).
Remember not to share OTP.

Let your friends and relatives know. Share this message as much as you can

Marks of Std. 6th to 8th session diagnostic test papers which started from yesterday are to be done online. These marks are to be made online in SAT in saraldata in the same way as we do unit test marks online in saraldata.
For this, if one OMR for a student from SSA comes in one page, then the number of pages will be as many as there are students.
I have created an excel file that becomes four OMRs in one page.
This file is standard and subject wise.
This sheet is useful for every child from standard 3 to 8.
Student's name, his UID number, marks for each question of the subject and the examination given by the school or fill in the information once at home.
OMR will become automatic. It can be printed, affixed on the answer book, scanned and marked online.
This scanning has not yet been opened and could not be tested. Check the paper tomorrow, scan the marks and let me know if there is any problem. I will make the necessary corrections and deliver the updated version to you againADHAR DISE 2021-22 KAMGIRI BABAT MAHTVAPURN LETTER
Read More »

DA BABAT MAHTVAPURN SAMACHAR PAR EK NAJAR.DA BABAT MAHTVAPURN SAMACHAR PAR EK NAJAR


IMPORTANT LINK
CLICK HERE TO 21JUNE NEWS
રાજ્યના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થુંની ચુકવણી કરવા બાબત રજૂઆત વાંચવા લાયક

મોંઘવારી ભથ્થા ગણતરી ના ન્યુઝ વાંચવા અહીં કિલક કરો"Bhabhi, no matter how hard we try, we don't make mugs like mummy. Mummy means mummy. She still listens to the mugs she makes. There is a lot of ghee made at home. But what can we do? - Sister speaks with a sigh.

Our mom was good at cooking. In this case, let's just eat the shiro of his hand, lapsi, mugs. If there is a story in anyone's house in the village or any other Manglik occasion, then understand that mom got tendu. "A hendo premilaben, if this is the story, then make shiro." - Someone must have come to call. Mom goes to the mouth smiling. Spend time between farm, cattle, lots of household chores. Most of the time, it is the handiwork of the story. It still tastes like a mug.
There was a time when playing street garba. One or two people sing garba in the middle of the street. Colorful garba rice was the center of attraction. In some places, Mataji's mandvi should be taken down. In some places, the practice of playing with flowers is also seen. Thus many traditions are also seen in Mataji's adoration and dance festival.

Garba shimmers and Garba plays to the beat of all the applause. Along with the drums, manjiran, nargha, the rhythm of desi instruments like Garba Ramzat Jamati. The applause that fell together, the garba that sang in a rage, and the rattling of the dandiya all made the atmosphere resound. At the same time, the atmosphere was brightened by the light of Garba and the light of the walls.

These street garbs sung on the streets were our invaluable culture. Elders, old people are all sitting. Garba sings Zile with applause in a voice according to his strength. In addition, young people and children get excited by putting their minds to it. Even in this Garba, the feeling of folk life could be seen beating. All eyes were on the virgins and the newlyweds. Discussions were going on about the way virgins and newlyweds used to hang out. Lahani was also distributed to the poor players in some places.

Even small children can prove their presence in Garba Chowk in the evening. Let it run like a butterfly. These children play merrily in Garba. Take new steps.

The practice of this street garba and its enjoyment was something different. Now this ancient practice seems to be disappearing. Now Garbo has become global, modern and fusion. But with the beat of the drums and the clapping of the hands, the clang of Garba 'Mehndi te vavi mandve ne eno rang gayo Gujarat re…' resounds even today.


DA BABAT MAHTVAPURN SAMACHAR PAR EK NAJAR
Read More »

Sunday, June 20, 2021

July Month Ma Malata Increment Bad Thato Kul Pagar Janva Mate Ni Excel File new

 July Month Ma Malata Increment Bad Thato Kul Pagar Janva Mate Ni Excel File


Note: JUNE Masno 7th Pay And 6th Pay no Pagar nakhava No Raheshe. Hal Ma Malata Pagar Mujab Ni File Che Jema Gharbhadu (6th Pay Mujab) Ganelu che.

This File Created By: JobToDekho.xyz

For maximum recovery, the hard drive must be handled by specially trained professionals in humidity, temperature, and the contaminant-controlled environment – commonly known as a Cleanroom. For complicated tasks such as physical damages or undetected hard drives, the recovery process is complex and needs specialized equipment and skills.

Data Which Can’t be Recovered
Although some service providers may claim 100% recovery is possible, you as the buyer need to understand that even with the latest equipment and advanced technology such figures are impossible to achieve. Similarly, there are some situations where data recovery is not possible. For example-

If the data was overwritten with new data, it can’t be recovered
Data can’t be recovered from a smartphone that has been factory reset.
In case of physical damage to the hard drive, if the data has been physically scrapped from the platter, it can’t be recovered.

List of Top Data Recovery Service Providers
Comparison of Top Five Recovery Companies
#1) Stellar Data Recover
#2) Ontrack
#3) Gillware
#4) SalvageData Recovery
#5) Drivesavers
#6) Secure Data
#7) Seagate In-Lab Recovery
#8) WeRecoverData
#9) Disk Doctors
#10) DataTech Labs
#11) SERT
#12) Data Mechanix
#13) Ace Data Recovery

Why We Need Data Recovery Service
Sensitive information stored on these devices is not secure unless you take regular backups. Data stored on any storage device is prone to damages due to wear and tear of the mechanical parts in these devices, mishandling, or various other reasons. Facing a data loss situation either for professional or personal data is no fun.

Professional data recovery service is the process of recovering inaccessible, lost, corrupted, or formatted data from various storage devices such as Hard Disk Drives (HDD), Solid State Drives (SDD), USB Drives, External Hard Drives, mobile phones, etc.

There can be multiple reasons for a storage device failure such as:

Virus attack
Formatting
Deletion
Corruption
Physical damage
Mechanical failure
Natural disasters such as fire and flood
Further reading => Best Data Recovery Software Tool
Data Which Can be Recovered
It is important to understand that the data which is accidentally deleted or formatted still exists on the hard drive somewhere. Only the storage space where the data was stored is marked as available to store the new data.

Hence, data recovery is possible from such a storage device. The important point is to stop using the drive. It is also possible in case the hard drive is not detecting, inaccessible, or has physical damages.
Read More »

PUSTAK MEDA BABAT NO PARIPATRA

PUSTAK MEDA BABAT NO PARIPATRA


 Books are priceless.  She is our best friend because she is the storehouse of knowledge and science.  Individuals come and go but their best thoughts, knowledge, teachings, culture, civilization, human values ​​survive in the form of books.


 They are not destroyed.  They are passed on from one generation to the next.  For example our Vedas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, our history are all alive today, we have.  All these texts were composed thousands of years ago, but even today they are giving us light and inspiration.


 Today Gandhiji is not in front of us in physical form, but so much of his best literature is with us.  He always guides us.  In today's era, where the values ​​of life are declining, there is a cloud of moral and cultural crisis all around, the importance of Sat literature increases even more.


 At such times it becomes necessary that we should increase the publicity of books, take interest in their study and get maximum benefit from them.  To study good books means to know and understand the best people and their thoughts, to establish close friendship with them.  There is no better friend than him.


 Book fairs are a boon for us.  It is a confluence of readers and writers.  All types of books on all subjects are easily available here.  Readers can choose books according to their interest, ability and requirement.  He can turn the pages of books to see their quality, content, description etc.


 The variety of subjects, values, etc. makes the choice even more simple, smooth and simple.  In addition a reader can exchange ideas with other readers, get guidance from booksellers.  Discussions and seminars on books are held in these fairs.  These are very beneficial for all the readers.


 In those days a huge book fair was held at India Gate.  Many book sellers and publishers from outside Delhi had come there.  The books on the stalls were beautifully decorated.  There were books on all subjects like history, geography, knowledge-science, literature, travel, religion, language, biography etc.


Pragati Maidan in the capital Delhi is a place where one or the other exhibition is often held.  For this reason, it is also natural to remain crowded there often.  Whether there are exhibitions or not, there are often a variety of cultural programs, plays, film shows, colorful programs and there is also an amusement park for children, Appu Ghar.


 That's why I've been there many times.  But last year when I heard, also read in newspapers that this time there is an International Book Exhibition being organized at Pragati Maidan, so being a book lover, I went there not just for one day but for three consecutive days.  In fact, the fair and exhibition space was so spacious, so many other publishers had put up their stalls that it was not possible to see them all in one day.


 All our classmates went to see the exhibition on behalf of a teacher from our school.  Due to this concession was given in tickets etc.  The size, shape, color and title of the books on display were so captivating that it became imperative for me to look at each and every book placed on the stall.

IMPORTANT LINKS.


CLICK HERE TO DOWNLOAD LETTER.


SCHOOL REGISTRATION:- CLICK HERE


SCHOOL REGISTRATION GUIDELINE:- CLICK HERE The existing bridge over the Adalaj Narmada Canal will be converted into six lanes


IMPORTANT LINKS

CLICK HERE TO DOWNLOAD NEW LETTER

CLICK HERE TO DOWNLOAD OLD LETTER

CLICK HERE TO DOWNLOAD MARGDARSIKA

 So, the teacher and the companions went ahead, while I was left alone looking at the books behind.  I kept asking various questions to the staff on the steel regarding books, their subjects, printing etc.  They kept telling everything with great love.  I also bought some books.  Some were so happy with my curiosity and questions that instead of ten percent commission, I was given a commission of twenty five percent.  Some took only half the price, some gave small books for free.

Read More »

Saturday, June 19, 2021

How to add 12th standard marks for you

 Answers to various questions regarding Vaa Assessment Scheme

તમારું રિજલ્ટ કેટલું આવશે તે જોવા નીચેના કેલ્ક્યુલેટર માં માર્ક્સ નાખો

The CBSE has fixed the formula of 30:30:40 to prepare the result of 12th standard, which states that any student should get 30% of the total marks obtained in 10th standard final examination, 30% of total marks in 11th final and 12th standard unit test, mid term and pre. -40% of the total marks of the board examination will be added. Adding to this, the total that can be calculated with the total marks of the 12th final examination.

When calculating the result, it should be kept in mind that according to the 30:30:40 formula, the marks of 10th, 11th and 12th are combined to get only the theory score. Don't consider this as a total score, as the marks of this year's practical exam have already been sent to CBSE.

How to add 10th standard marks

10th standard students are mainly preparing for 5 or sometimes 6 subjects. Out of these, marks of 3 top scoring subjects will be added.

How to add 11 marks

Total marks of all 11th standard subjects will be included. Marks of only 3 subjects will not be added like in 10th standard.

How to add 12th standard marks

According to 12th standard subjects, marks will be added, in which marks will be given by adding marks of unit test, marks of mid term exam and pre-board exam.

Note- CBSE has not reported subject wise result, hence we are showing overall result marks and percentage.

Now with the help of this formula students can calculate their result. The following calculation table can also be used for this purpose.

Know the result in detail through question and answer

Question-1: If 3 examinations have been done, will the marks be calculated in case of Unit Exam, Mid Term and Pre-Board?

A- It will depend on the school which result it submits to CBSE.

Question 2: How will the marks be calculated according to the subject?

A. Nothing is clear about this yet.

Question 3: When the marks of the theory are counted in 500, how will the final score be informed along with the practical?

Ans- This calculation is for theory test only. The marks of the practical exam will be added in the final result. The school has already sent marks to CBSE.

30:30:40 Why create a formula?

The 10th and 12th CBSE exams have been canceled due to the Corona epidemic. Prime Minister Narendra Modi held an important meeting on the 12th exam. It was then decided to cancel. Following this decision, the Indian School Certificate (ISC) canceled the 12th examination.

"The safety of the students is our priority," he said during the meeting. We cannot risk their lives. The result of 12th standard will also be prepared within the time limit and on logical basis. A team of 13 members was then organized on June 4 to determine the students ’marking system. The committee was ordered to submit a report within 10 days.

Results will come by July 31

The CBSE will have to submit a report to the Supreme Court on June 14 on the formula prepared for the 12th result. According to the board, if a student is not satisfied with the result of the examination, a separate examination will be organized for him. Results are available by July 31.


Answers to various questions regarding Vaa Assessment Scheme

Read More »

RTE Admission 2021 Detail Announced rteorpgujarat.com|| Gujarat RTE Gujarat Admission 2021: Admission Form, Eligibility & Last Date

 

RTE Admission 2021 Detail Announced rteorpgujarat.com||RTE Gujarat Admission 2021: Admission Form, Eligibility & Last Date

The Anywhere School 2021મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફિસિયલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ફોર્મ ભરવા માટે ના આવશ્યક દસ્તાવેજો માટે અહીં ક્લિક કરો.

ફોર્મ ભરતી વખતે અપલોડ કરવાના ડોક્યુમેન્ટ માટે અહીં ક્લિક કરો

શાળાની યાદી માટે અહીં ક્લિક કરો

અરજીની સ્થિતિ માટે અહીં ક્લિક કરો

પ્રિન્ટ અરજી માટે અહીં ક્લિક કરો

ADMIT CARD (પ્રવેશ પત્ર) માટે અહીં ક્લિક કરો

This past year, dining tables became desks. Chat rooms became classooms. School is no longer just one place – it’s many.

Now, we have the unique opportunity to turn this new normal into a better normal. And it starts with your invitation to The Anywhere School 2021, a free online event that gives education leaders, IT administrators, and teachers the product updates and tools to prepare for – and rebuild – the future of learning.

Register to tune in live. No matter where you are in the world, we have three broadcast times to accommodate our global audience:
Americas: June 22, 12pm - 1:15pm PST
Asia Pacific: June 23, 12pm - 1:15pm AEST
Europe: June 23, 12pm - 1:15pm BST

The right to education has been developed by the concerned authorities of our government to provide educational opportunities to all of the students and children who are relatively poor and cannot afford to pay the fees of schools and college. Today under this article, we will share with everyone the important details about the right to education RTE Gujarat Admission for the year 2020 and 2021. In this article, we will share step by step procedure through which you can fill the admission form in Gujarat. Also, we will share important details about eligibility criteria and important dates of admission.

RTE Gujarat 2021

Right to Information cell has been developed in the Gujarat state to provide important educational facilities to all the children who are not able to pay their school fees. The Right to Information quota is available in almost all of the schools of the Gujarat districts. The students can fill up the admission form for RTE and then can submit the application form in their respective schools to avail of the benefit of less fee and also all of the other financial incentives.

Eligibility Criteria

 • To be eligible to get admission in RTE Gujarat, the applicants must follow the following eligibility criteria given below:-
 • Children must be born between 2 June 2014 to 1 June 2015
 • The annual income of the household must be-
 • For ST/ SC- Rs. 2 lac per annum
 • For OBC- Rs. 1 lac per annum
 • For General- Rs. 68,000 per annum

Checking RTE Gujarat School List

To check the school list in which you can get admission through the right to education quota of Gujarat state, you need to follow the simple steps given below:-

First, visit the Official Website link given here
As soon as you will click on the link you will land on the official webpage of RTE Gujarat.

You have to then enter information such as-
 • District
 • Ward
 • Block
 • Name
 • Click on search
 • The list will be displayed on your screen.
 • Download RTE Gujarat Admission 2021 Form
To fill the form for the RTE admission in Gujarat state, you need to follow the simple steps given below:-
First, click on the link to download the PDF file of the application form of RTE Gujarat
After successfully downloading the application form you have to fill the admission form.
Attach all of the documents which are mentioned above
Lastly, submit the application form at any School of your choice.
Procedure to Fill Online Form of RTE Gujarat Admission 2021

To apply online for the admissions of your ward in the RTE Gujarat state, you need to follow the simple steps given below:-
First, visit the official website given here
As soon as you will land on the homepage, click on the “Online Application” link.

Click on New Application if registering for the first time.
 • If already registered, enter-
 • Registration Number
 • Date Of Birth
 • Enter the details carefully.
 • Click on submit
 • A Registration/Application ID will be generated.
 • Keep it safe for the future.
 • Procedure to Check RTE Gujarat Admission Application status
 • Open the official website of RTE Gujarat
 • To check the application status, click the “Application Status” option given in the left-hand side of the home page
Enter the asked information such as
 • Application Number
 • Date of Birth
 • Click submit option to get your application status on the screen
 • Procedure to print Application Form
 • Open the official website of RTE Gujarat
 • To print the application, click the “Print Application” option given on the left-hand side of the home page
Enter the asked details and hit submit option
The application form will appear on the screen
Give the print command to take a print out of the application

Admit Card of RTE Gujarat Admission

To get the admit card, the students must follow the following steps given below:-

First, visit the Official Website given link
On the web page enter the following information-
 • Admission Number
 • Date Of Birth
 • Click on submit
 • The admit card will appear on the screen.
 • Procedure to give feedback
 • First of all, go to the official website of the right to education Gujarat
 • The home page will be open in front of you
 • On the home page, you need to click feedback
Now feedback form will be open in front of you where you have to enter the following details:-
 • Name
 • Address
 • City
 • Mobile
 • Email
 • Subject
 • Feedback
After that you are required to click on submit
By following this procedure you can give your feedback

Helpline Number

Call at 079-41057851 for any query during working days – 11:00 AM to 5:00 PM.RTE Admission 2021 Detail Announced rteorpgujarat.com||RTE Gujarat Admission 2021: Admission Form, Eligibility & Last Date

Read More »

Gujarat All Latest General News ,All latest News,News,All General News, Daily New Newss

 Gujarat All Latest General News  ,All latest News,News,All General News, Daily New News

Critical Illness Insurance – Otherwise known as critical illness typically covers heart attack, cancer, stroke or a dreaded disease. It is an insurance product in which the insurer is contracted to typically make a lump sum cash payment to the insured if the policyholder is diagnosed with one of the specific illnesses on a predetermined list as part of an insurance policy


Accident/AD&D – In the event of an accidental death, this insurance will pay benefits in addition to any life insurance but only up to a set amount total regardless of any other insurance held by same insurer, held by the client. This is called double indemnity coverage and is often available even when accidental death insurance is merely an add-on to a regular life insurance plan. Some of the covered accidents include traffic accidents, exposure, homicide, falls, heavy equipment accidents and drowning. Accidental deaths are the fifth leading cause of death in the U.S.Fractional amounts of the policy can be paid out if the covered employee loses a bodily appendage or sight because of an accident. Additionally, AD&D generally pays benefits for the loss of limbs, fingers, toes, sight and permanent paralysis. The types of injuries covered, and the amount paid vary by insurer and package and are explicitly enumerated in the insurance policy.

Most Medicare plans pay your doctors or hospitals while our supplemental health insurance plans pay you the insured.Things like Illness, accidental injuries and hospitalizations can create unexpected expenses that Medicare may not fully cover. You can use these policy benefits for in-home care, eyeglasses, or mortgage payments etc.Earn guaranteed scholarships – up to one full year’s tuition – at more than 400 participating private colleges and universities through the SAGE Scholars Tuition Rewards® Program.Each Tuition Reward point you accumulate is equal to a $1.00 guaranteed discount off tuition at any of our member colleges. The maximum scholarship varies by college, but currently it is over $50,000 at some institutions! Get started today! Enroll all of the children or grandchildren in your immediate and extended family and begin earning your Tuition Rewards!

Think of an online version of a safe deposit box. innovative LegacyArmour security services help you prepare your estate, encrypt the information you want protected, and store it safely in secure digital vaults until it is time to deliver it automatically to your beneficiaries. Included in the Legacy Armour platform are tools to help you organize your assets and a powerful Artificial Intelligence engine that will identify when it is time to deliver your information.

Vision- An annual eye exam is about much more than healthy vision. It can help identify the early signs of serious health conditions like diabetes and high blood pressure. We offer a vision plan that complements your health insurance plan. Our vision plan delivers savings on both eye examinations and eyewear.Dental- The dental plan provides a range of covered services that are designed to fit you and your family’s specific needs and budget. Each plan complements your health insurance coverage and provides benefits for a range of preventative, diagnostic and restorative services.

Coverage up to $50,000 with child-size premium rates As a caring parent or grandparent, you want to give the children in your life every advantage possible. The children’s Whole Life Plan is a simple and budget-minded way to get them started on the right path.Earn guaranteed scholarships – up to one full year’s tuition – at more than 400 participating private colleges and universities through the SAGE Scholars Tuition Rewards® Program.Each Tuition Reward point you accumulate is equal to a $1.00 guaranteed discount off tuition at any of our member colleges. The maximum scholarship varies by college, but currently it is over $50,000 at some institutions! Get started today! Enroll all of the children or grandchildren in your immediate and extended family and begin earning your Tuition Rewards!

If your glass can be repaired (and you have comprehensive coverage), you don’t have to pay anything. If it’s a full replacement, you may have to pay your deductible, depending on your state. Keep in mind, you might see a small blemish where the repair was completed. If you’re not satisfied, we’ll replace your windshield, but you have to pay your deductible, depending on your state.

Coverage details can vary depending on which company you purchased your policy from. Ultimately, that company handles your claim. That’s why it’s best to contact your company (their name is listed in your policy documents). No worries if you’re not sure who your company is. Just give us a call at 1- and we’ll connect you with the right experts from your company who can explain how your coverage and deductible may apply. When calling, please have your policy number ready.

Your insurer may ask for photos, receipts if belongings are damaged, or even schedule time for an adjuster to inspect your home. Then, your insurer reviews the estimate with you, explaining how much repairs cost and your deductible/out-of-pocket costs ou’re free to use any repairer or contractor you’d like to complete the repairs. If some, or all, of your damages aren’t covered, your insurer sends a letter of explanation and is available to answer any questions if you need more details.Enjoy your newly-repaired home. Keep in mind that if more damage is discovered during repairs (that wasn’t included on the estimate), your insurer may send you another payment.

We offer multiple ways to report your motorcycle or ATV claim. Call, visit us online, or use our mobile app. We help you throughout the process to make sure your inspections are scheduled, your estimate makes sense, and you understand how to schedule your repairs.Submit your claim through our mobile app, online, or by calling 1-800-776-4737. Then, a claims rep specially trained in handling motorcycle claims contacts you to guide you through the process.

Your claims rep is your main point of contact during the process. Besides your rep, you may also work with an estimator who inspects your motorcycle and writes the estimate that describes the cost of repairs. You can choose any shop you’d like, and we provide a recommendation if needed. We have established relationships with many dealers to match our process to theirs. That way, we can make sure your ride gets the proper treatment and everything goes smoothly.

if you  not to get repairs, we simply send you a payment for the estimate amount (minus your applicable deductible).If your motorcycle is inoperable, we help with towing. Or, you can just drop it off at your scheduled time. We keep you updated throughout the repair process. If any additional damage is discovered during the repair process, we update the estimate so you get the repairs you need. A claims rep specially trained in handling watercraft claims contacts you to explain everything your policy covers and how your coverages apply to your damages, and guides you through the process.

Your claims rep is always your main point of contact — you can reach out to them for anything. Throughout the process, however, you’ll likely work with a few different people. For example, you may work with an estimator who inspects your watercraft, writes the estimate that describes how much repairs cost, or manages the repairs to your watercraft with a shop. If you’re injured in the accident, you may also speak with a representative who specializes in handling medical claims.

Your claims rep schedules a time for an estimator to inspect your watercraft at the repair shop you choose. Your claims rep then reviews the estimate with you, explaining how much repairs cost and what you may have to pay. Your estimate accounts for any unique features to make sure your watercraft is returned to its previous condition. In some cases, given the extent of the damage to your boat, it may be determined that completing repairs is not practical. If this is the case, your boat is considered a total loss. Your payment depends on what coverage you selected. To speed up the process, please have your title and proof of ownership documents. We subtract your deductible from your payment

 ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ના વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય પ્રવાહના રીપીટર, ખાનગી અને પૃથ્થક ઉમેદવારોની પરીક્ષા યોજવા બાબત

Read More »

Friday, June 18, 2021

MagTapp is World’s First Web Browser with Visual Dictionary, Inbuilt Document Reader, Online Document Library & Translation Feature.

 MagTapp is World’s First Web Browser with Visual Dictionary, Inbuilt Document Reader, Online Document Library & Translation Feature.

Magtapp is a Web Browser, Document Reader & Image Dictionary | 1,000,000+ Users

MagTapp is World’s First Web Browser with Visual Dictionary, Inbuilt Document Reader, Online Document Library & Translation Feature. Enjoy Visual Meaning on Tap!

Anyone who faces difficulty while reading content online or in documents or anywhere in their phone due to difficult English words just need to Tap on the word (long Press on the word) and Visual Meaning of that Word will appear in an instant.

Use Image Dictionary for Searching Visual Meaning of Words, for Translating Sentences, for Voice to Voice Translation, and for Image Translation.

Use All Documents (MagDoc) for Reading Offline & Online Documents files with One Tap Visual Meaning. MagDoc is World's most Advance Document Reader with Document Listening, Document Editing, Document Underlining feature.

Use TranslateAll for Translating WhatsApp, Facebook & Text SMS. TranslateAll by MagTapp works on any app installed in your phone.

Use Reading Mode (Play Button in Browser) for Listening or Reading Webpages or Online Content in MagTapp Browser distraction-free


MagTapp Mode (On / Off Button): When MagTapp Mode is On, Tap or Long Press on Words for Visual Meaning, When MagTapp Mode is Off Select content for Listening it, Taking Note and for Translation.

MagTapp Image Dictionary and MagTapp Translate is available in 41 Languages of which 12 Indian Languages are Hindi, Bengali, Marathi, Gujrati, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Odia, Urdu, Nepali, and 29 International Languages are Afrikaans, Arabic, Azerbaijani, Bosnian, Cebuano, Filipino, French, German, Greek, Haitian, Hausa, Hmong, Igbo, Italian, Japanese, Javanese, Khmer, Korean, Lao, Myanmar, Persian, Russian, Somali, Spanish, Swahili, Thai, Turkish, Yoruba & Zulu.

10,000+ Visual Idioms are added for students preparing for Various Competetive Examinations with One Tap Visual Meaning feature.

Word History records all the words which user Searches or Taps in MagTapp App.

Backup & Cloud Sync feature is added for taking regular backup of users data.

Night Mode for Night Reading.

Word Game is added in the Game section for revising Words Searched on MagTapp App.

Use Take Notes for taking instant notes while reading content on MagTapp Web Browser or in MagDoc.

We have added Video Courses for Class 6 to Class 12 Students in the Hindi Language for students to learn from home. Video Courses contain free Video Courses by Expert Teachers.CLICK HERE TO DOWNLOAD MAGTAPP APP

All Documents (MagDoc) has introduced Online Document Library where 10,000+ User Generated Document files have been added. Free Download and Read NCERT Books & Solutions with NCERT Notes for Class 5 to Class 12. Free Download Notes for UPSC / PCS on Environment, Economics, International Relations, Science & Technology, Geography, History & Polity for Exam Preparation. Free Download IITJEE Mains & Advance Notes, Previous Year Question Papers, Physics, Chemistry & Maths Notes with Daily Practise Paper for each subject. Free download Previous Year Question Papers and Notes on Biology, Chemistry & Physics for NEET & Medical Exam Preparation. Free Download SSC Exam Preparation Notes on Maths, GK & GS, Reasoning, English & Previous Year Question Papers. Free Download CBSE Sample Paper, Notes, Marks Wise Questions for Class 6 to Class 12. Free Download ICSE Board Books Solution, Notes, Important Questions for Class 6 to Class 12. Free Download Notes for CA Foundation, CA Intermediate & CA Final Exam Preparation. Free Download Engineering Notes for Civil, CS, Electrical & Mechanical. Free Download Medical Revision Notes for MBBS, BMBS, Clinical Examination, Clinical Procedures, Medicine, Surgery, Anatomy. Free Download Notes & Books for Learning Digital Marketing Skills. Entrepreneurship etc. Download all these Document Files & Read it in MagDoc's Document Reader with One Tap Visual Meaning, Document Listening & Translation Feature

Read More »

YOG DIVAS 2021 UJVANI BABAT MAHTVAPURN VANCHAVA LAYAK LETTERYOG DIVAS 2021 UJVANI BABAT MAHTVAPURN LETTER VANCHAVA LAYAK

એન પી એસ કર્મચારીઓ માટે  એક ખુશખબર આવી.2021 Theme: Yoga for well-being


The Day will be marked at a time when COVID-19 pandemic continues to upend lives and livelihoods of people globally.

Beyond its immediate impact on physical health, the COVID-19 pandemic has also exacerbated psychological suffering and mental health problems, including depression and anxiety, as pandemic-related restrictions continue in various forms in many countries. This has highlighted the urgent need to address the mental health dimension of the pandemic, in addition to the physical health aspects.

The message of Yoga in promoting both the physical and mental well-being of humanity has never been more relevant. A growing trend of people around the world embracing Yoga to stay healthy and rejuvenated and to fight social isolation and depression has been witnessed during the pandemic. Yoga is also playing a significant role in the psycho-social care and rehabilitation of COVID-19 patients in quarantine and isolation. It is particularly helpful in allaying their fears and anxiety.

Recognizing this important role of Yoga, this year’s commemoration of the International Day of Yoga focuses on “Yoga for well-being” - how the practice of Yoga can promote the holistic health of every individual.

The United Nations offers yoga resources to its personnel and others on the COVID-19 portal's section on Wellness.


The World Health Organization mentions yoga as a means to improve health in its Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world.

UNICEF says kids can practice many yoga poses without any risk and get the same benefits that adults do. These benefits include increased flexibility and fitness, mindfulness and relaxation.


2021 virtual event


The Permanent Mission of India to the United Nations invites you to an online celebration of the 7th annual International Yoga Day on 21 June 2021, from 8:30 to 10:00 am EST, to be broadcast live on UN WebTV.


 IMPORTANT LINKS

એન પી એસ કર્મચારીઓ માટે એક ખુશખબર આવી.

સંપૂર્ણ સમાચાર વાંચવા અહીં ક્લિક કરો.
વિશ્વ યોગ દિવસ ભાગ-1 નો વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.આંતરાષ્ટ્રીય યોગ દિન -2021 ની ઉજવણી બાબત મહત્વપૂર્ણ લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો


The event will open with messages from the President of the United Nations General Assembly and the Deputy Secretary-General of the United Nations, which will be followed by demonstrations of Yoga exercises (asanas) to improve physical, mental, emotional and spiritual health and an Interactive panel discussion on “Yoga for well-being.”
Read More »

Thursday, June 17, 2021

GSEB Class 12 Result NewsGSEB Class 12 Result  News 

The Gujarat Education Minister Bhupendrasinh Chudasama on Wednesday announced that the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB) has decided to cancel the GSEB class 12 board examination 2021. The decision has been taken as a precautionary measure in view of the covid-19 pandemic. Earlier on Tuesday evening, the central government has also announced the cancellation of the CBSE class 12 board examination 2021.
Earlier, the board had released the schedule for the GSEB HSC or class 12 board examination. According to the schedule, the GSEB class 12 board examination was scheduled to be conducted from July 1 to 10, 2021, which stands canceled no


The Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSHSEB) has decided to cancel the class 12 board exam 2021 due to the COVID-19 pandemic situation. Gujarat Education Minister Bhupendrasinh Chudasama announced this decision today. The Gujarat Board was scheduled to begin Class 12 board exams from July 1. The decision to cancel board exams was taken after PM Modi announced the cancellation of CBSE class 12 exams on Tuesday evening.

Recently, the Gujarat board released HSC or class 12 board exam date sheet, which stated that exams will be held between July 1 to July 16. This year, a total of 6.83 lakh students were supposed to appear for GSEB class 12 board exams, out of which 1.4 lakh students were of the science stream and 5.43 lakh of the general stream.

This year, as many as 6.83 lakh students have registered to appear in the GSEB class 12 board examinations, out of which, 5.43 lakh students are from the general stream, and 1.4 lakh from the science stream.

The decision to cancel the CBSE class 12 board examination was taken during a high-level meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi.

IMPORTANT LINKAfter the meeting, PM Modi on his official Twitter handle wrote, "Government of India has decided to cancel the Class 12 CBSE Board Exams. After extensive consultations, we have taken a decision that is student-friendly, one that safeguards the health as well as future of our youth.Read More »

World's tallest man meets world's shortest woman


World's tallest man meets world's shortest womanThe world's shortest woman met the world's tallest man, who is four times her height, in Egypt on Friday (Jan 26).

Ms Jyoti Amge, who is from India and stands at a wee 0.63m tall, holds the Guinness World Record for the shortest living woman who is mobile.

The 25-year-old met the world's tallest living man, Turkey's Sultan Kosen, in Egypt's Giza city on the west bank of the Nile.

Mr Kosen, 36, is 2.51m tall.

Ms Jyoti, who lives in Nagpur, India, has a condition called achondroplasia, a form of dwarfism.

The actress has starred in shows like American Horror Story: Freak Show, documentary films and Hindi film Pan Supari.

Mr Sultan was the first man over eight feet (2.43m) to be measured by Guinness World Records in more than 20 years.

He first became the world's tallest living man in 2009, when he was 2.47m tall. He has since grown taller.

His height is caused by a condition known as pituitary gigantism, where the brain produces abnormally large amounts of growth hormone from the pituitary gland.
Mr Sultan has four siblings and the rest of his family are of average heights. He was married in 2013.

Mr Sultan met Ms Jyoti for a photo shoot in front of the Giza pyramids on Friday.

They were visiting the country to promote tourism to Egypt.
World's tallest man meets world's shortest womanRead More »

Best kids' English picture books, Customizad learning plan, Free cartoon videos

 Best kids' English picture books, Customizad learning plan, Free cartoon videosIMPORTANT LINKS
Xtra Class એપ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો


મિસ કૉલ કરે વાર્તા સાંભળો  6357390234 પર એક મિસ કોલ કરો અને વાર્તા સાંભળો . 


મહત્વપૂર્ણ લિંક
વાર્તા સાંભળવા માટે મિસ કોલ કરવાનો નંબર જાણવા અહીં ક્લિક કરો

PalFish is an online English picture book library for all kids from 2 to 12! PalFish offers kids the best online reading experiance. Enjoy the best picture book anytime, anywhere, for free. Read with PalFish, Learn with Fun!

With PalFish, kids can browse countless well-known picture books and enjoy screen time with knowledge and fun.


What you can learn from PalFish?

* 4000+ high-quality original English picture books from famous publishers 📒📕📗📘📙
* 300+ original cartoon videos with dozens of catagories📺
* Certified Leveled Reading System to cultivate children's interest in reading & language📈
* AI Scoring to help correct kid's English pronunciation✍️
* Customized English Learning Plan, encourage kids to read & learn on a daily basis✅
* Well-designed AI Phonics Course for kids 3-10👩‍🏫

⭐️Download and start the BEST English learning experience Today!

📚Countless well-known picture books
★ Must-read series from famous publishers: Oxford, Cambridge, Scholastic and more
★ Attractive themes for children: Animals, Fairy Tales, Bed Time, Friendship, Love...
★ Classic book brands include: Clifford the Big Red Dog, Magic School Bus, Fafaria.
👓Well-designed Leveled Reading System
★ Scientific leveled reading system designed by professional teaching & research team
★ All picture books categorized into 26 reading levels, suitable for kids 0-12
★ Cultivate kid’s English reading habit via daily learning

🎬300+ Best-selected cartoon videos for children
★ 100+ World-famous kids songs into animated videos
★ Tell a fairy tale through funny cartoons
★ Dozens of video topics are waiting for you


CLICK HERE TO DOWNLOAD PALFISH ENGLISH APP❤️ Subscribe to PalFish VIP to unlock all content, and Ads Free!
For PalFish subscriptions, you can manage and cancel through Management Page on Store
Read More »

Latest Instructions about UDISE+ form Teachers

 

Latest Instructions about UDISE+ form

Teachers are great sources of knowledge, prosperity and enlightenment to which anyone can be benefited for whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in the life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards success without any selfishness. Really, we can call them as builders of the dazzling future of our nation through education.
Teacher plays very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behaviour. They make students academically superb and always encourage to do better in the life. They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.

Gujarat state Textbook Mandal was established in AD 1969 on 21st October. Since 38 year mandals main target. High quality textbooks are published and to Gujarat students they are easily available at reasonable prices.
Through Mandal Std. 1-12 Gujarati Medium textbooks are published. Thereafter in Hindi, English, Marathi, Sindhi, Urdu, Sanskrit and Tamil Language also text books are published.
Teachers are great sources of knowledge, prosperity and enlightenment to which anyone can be benefited for whole life. They serve as the real light in everyone’s life as they help students to make their ways in the life. They are the God gifted people in everyone’s life who lead us towards success without any selfishness. Really, we can call them as builders of the dazzling future of our nation through education.
Teacher plays very essential role in the field of education who teaches students very nicely to be a person of good moral and behaviour. They make students academically superb and always encourage to do better in the life. They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.
A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality between good or bad students instead they always try to bring bad one on the right path through their lots of efforts. A good teacher is someone who spent their whole life in giving quality education to their students. They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.
They equip students with lots of knowledge, skills and positive attitudes so that students can never feel lost and go ahead. They help students to get sure about their goals of education through clear vision and ideas. Without teachers in the life one cannot grow mentally, socially and intellectually.
They push all the students to do their best. They make learning process very interesting as well as creative. Teachers try their best to bring all the students on the right track by motivation them positively towards study. Good teachers leave good impression over their students.

Important Link


LETTER

IMPORTANT LINKS

લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Download UDise+ Latest Circular : Click Here 

U Dise ફોર્મ ભરવા માટેની ઉપયોગી માર્ગદર્શિકા;-Click here

Read Latest instructions about Filling U Dise Form : Click Here


 A teacher is a good person who takes very important responsibility of shaping up the lives of young ones and impressionable children. They get great feeling, pride and true joy in their life by teaching their students on the right path. They never do any type of partiality 


Read More »